Vzdialená pomoc

Obchodná spoločnosť eSOLUTIONS s r.o. so sídlom Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 36597767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 17079/V, (ďalej v texte len „Spoločnosť“)

Predmetom činnosti Spoločnosti je najmä poskytovanie profesionálnych služieb v IT – IT outsourcing, so zameraním na dátovú bezpečnosť, zálohovanie údajov, dodávanie softvéru, hardvéru, podpora a správa informačných systémov, analýza/ audit IT infraštruktúry a navrhnutie komplexných riešení na mieru a servis IT zariadení.

I PREAMBULA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte len „VOP“) určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených kúpnou zmluvou, zmluvou o dielo alebo iným dvojstranným právnym úkonom, v ktorom na jednej strane vystupuje Spoločnosť ako predávajúci alebo zhotoviteľ a na druhej strane druhá zmluvná strana ako kupujúci alebo objednávateľ, a to vo forme fyzickej osoby nevykonávajúcej podnikateľskú činnosť, fyzickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, ako aj vo forme právnickej osoby (ďalej v texte len „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) a ktorých predmetom je dodanie výrobkov alebo služieb v rámci výkonu záručného a pozáručného servisu IT zariadení a iné plnenia a výkony zo strany Spoločnosti. Vo veciach, ktoré nie sú upravené príslušnou zmluvou, platia tieto VOP.

II VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. VOP sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzavretých medzi Spoločnosťou a zákazníkmi.
 2. VOP sú vypracované v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu priložené.
 3. Podpis zmluvy alebo iným spôsobom vyjadrený súhlas s podmienkami zmluvného vzťahu predloženými Spoločnosťou zákazníkovi, v ktorých sa nachádza odkaz na VOP, znamená, že Zmluvné strany porozumeli obsahu, právam a povinnostiam uvedeným vo VOP, ako aj v zmluve a podmienkach zmluvného vzťahu, a vyjadrili súhlas byť právne viazané záväzkami, ktoré vyplývajú zo zmluvy, podmienkach zmluvného vzťahu a VOP.
 4. Odchylné dojednania v zmluve, ktorá odkazuje na VOP, majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 5. VOP sú platné a účinné pre obe Zmluvné strany dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, ktorá na VOP odkazuje.

III DEFINÍCIA POJMOV

 1. Objednávka na účely týchto VOP je akýkoľvek dokument, ktorý obsahuje definíciu tovaru alebo služby poskytovanej Spoločnosťou zákazníkovi, výšku Ceny za poskytnutie tovaru alebo služby, ďalšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru alebo služby, a ktorý Spoločnosť odošle Zhotoviteľovi a ten s ním vyjadrí preukázateľne súhlas, a tým záväzne u Spoločnosti objednáva vykonanie Diela.
 2. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie najmä cenová ponuka Spoločnosti odsúhlasená zákazníkom, Servisný prípad obsahujúci unikátne číslo servisnej zákazky a ďalšie náležitosti objednávky uvedené v bode 1. tohto článku VOP.
 3. Zmluva na účely týchto VOP je akákoľvek Objednávka, Servisný prípad, kúpna zmluva alebo iná zmluva medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktorej predmetom je poskytnutie služby a prác, vykonanie diela, prevod vlastníckeho práva k hmotnej a hnuteľnej veci.
 4. Dodatok na účely týchto VOP je písomný, datovaný a číslovaný dodatok k zmluve podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
 5. Zmluva o dielo na účely týchto VOP je zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi Spoločnosťou a zákazníkom, predmetom ktorej je vykonanie Diela za Cenu.
 6. Zmluvná strana znamená ktoréhokoľvek zo Spoločnosti a zákazníka a Zmluvné strany znamenajú Spoločnosť a zákazníka spoločne.
 7. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 8. Tretia osoba na účely týchto VOP je akákoľvek osoba alebo osoby odlišné od Spoločnosti a zákazníka.
 9. Dielo na účely týchto VOP je plnenie poskytnuté za Cenu zo strany Spoločnosti, ktoré je bližšie uvedené v zmluve a jeho akákoľvek časť a Dokumentácia, ak sa tak Zmluvné strany v zmluve dohodli.
 10. Cena na účely týchto VOP je cena za vykonanie Diela, ktorá je uvedená v zmluve a jej akákoľvek časť.
 11. Dokumentácia na účely týchto VOP sú manuály, návody na použitie, programovacie materiály a akékoľvek iné podklady, dokumenty alebo materiály, ktoré sú nevyhnutné k používaniu Diela a ich akákoľvek časť.
 12. Vyššia moc na účely týchto VOP sú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. Pod Vyššou mocou sa však za každých okolností rozumie výpadok elektrickej energie, výpadok internetového pripojenia, živelná pohroma, nepriaznivé klimatické podmienky, štrajk, občianske nepokoje, revolúcia, vojnový konflikt, epidémia, embargo, štátny zákaz, práceneschopnosť kľúčového zamestnanca Zhotoviteľa.
 13. Záručným servisom sa na účely týchto VOP rozumie činnosť Spoločnosti, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci zákazníka, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia v rámci záručnej doby.
 14. Pozáručným servisom sa na účely týchto VOP rozumie činnosť Spoločnosti, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci zákazníka, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia po uplynutí záručnej doby.
 15. Plateným servisom pre vec v záručnej lehote ktorá má vadu nezlučiteľnú so záručnými podmienkami výrobcu ( mechanické poškodenia veci, vady ktoré vznikli neprávnym používaním veci ) alebo iné vady na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu ( softvérové vady, vady spotrebného materiálu, ktoré sú po svojej životnosti – batérie, tonery… )

IV VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ, PORADIE PRIORITY

 1. Nadpisy použité vo VOP slúžia na uľahčenie orientácie v texte a nepoužijú sa ako výkladové pravidlá. Pojmy podľa článku III. týchto VOP majú rovnaký význam aj v zmluvách.
 2. Ak by sa dostali VOP, Cenová ponuka alebo samotná zmluva do vzájomného rozporu, platí poradie výkladu a prednosti: 1. Zmluva, 2. Cenová ponuka, 3. VOP.
 3. Ak zmluva a iný dokument je okrem slovenského aj v inom jazyku, je rozhodujúce slovenské znenie.

V UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Ponuky a návrhy Spoločnosti na uzatvorenie zmluvy adresované zákazníkovi sú zásadne nezáväzné, Spoločnosť je takýmito ponukami a návrhmi na uzatvorenie zmluvy viazaná len v prípade, ak sú ako záväzné výslovne označené.
 2. Údaje uvádzané Spoločnosťou v cenových ponukách, ako aj v iných dokumentoch a podkladoch majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade ich výslovného písomného potvrdenia alebo písomného elektronického potvrdenia ( email, fax ) Spoločnosťou a zákazníkom.
 3. Ceny uvádzané v cenovej ponuke Spoločnosti alebo v inej publikovanej listine vydanej Spoločnosťou nemožno považovať za bezvýhradné ponuky na poskytnutie služby a môžu byť zmenené na základe vlastného uváženia Spoločnosti, pričom k výsledným cenám môžu byť zo strany Spoločnosti pripočítané ďalšie poplatky a / alebo príplatky súvisiace s poskytnutím služby.
 4. Spoločnosť zašle zákazníkovi na základe požiadavky zákazníka cenovú ponuku, ktorá sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy zo strany Spoločnosti zákazníkovi. Cenová ponuka Spoločnosti zaslaná zákazníkovi je platná 3 pracovné dni odo dňa jej vystavenia, ak nie je uvedené inak. Zákazník má právo odmietnuť cenovú ponuku, vzniesť voči cenovej ponuke pripomienky alebo ju prijať. V prípade, ak sa zákazník k cenovej ponuke Spoločnosti nevyjadrí v lehote 3 pracovných dní od jej vystavenia, má sa za to, že zákazník cenovú ponuku odmietol. Prijatím cenovej ponuky zákazníkom dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Za písomnú Objednávku zákazníka sa považuje aj emailová forma komunikácie Zmluvných strán.
 5. Cenová ponuka Spoločnosti musí obsahovať:
  1. Identifikáciu konkrétneho zákazníka
  2. identifikáciu Spoločnosti
  3. presnú špecifikáciu diela a identifikáciu zákazky,
  4. Cenu so špecifikáciou DPH
  5. informácie k cenovej ponuke, termín dodania
 6. Odsúhlasenie cenovej ponuky zákazníkom je záväzné, týmto okamihom vzniká záväzkový vzťah.
 7. V prípade, ak zákazník vzniesol voči cenovej ponuke pripomienky, Spoločnosť má právo ich akceptovať a podľa nich upraviť cenovú ponuku alebo ich odmietnuť. Po tom ako Spoločnosť zašle zákazníkovi upravenú cenovú ponuku, platí postup podľa bodu 4. tohto článku VOP.
 8. V prípade väčších dodávok predmetu plnenia, či špecifických podmienok, za ktorých má byť Dielo vykonané, resp. ak to požaduje niektorá zo Zmluvných strán, môžu Zmluvné strany uzavrieť zvláštnu zmluvu na predmet plnenia s odkazom na znenie týchto VOP.
 9. Spoločnosť nie je povinná Objednávku prijať. Objednávku neprijme najmä v prípade, ak je to v rozpore so zmluvou medzi Spoločnosťou a výrobcom alebo ak Spoločnosť získa informáciu týkajúcu sa dôveryhodnosti zákazníka, ktorá je podľa jeho názoru neuspokojivá.
 10. Ak sú na strane zákazníka zaviazané dve alebo viaceré osoby, ich záväzky sú spoločné a nerozdielne.

VI DODACIE PODMIENKY

 1. Prevzatie veci na vykonanie záručného alebo pozáručného servisu potvrdí Spoločnosť odoslaním emailu o prijatí zariadenia do servisu a s uvedením priradeného čísla prípadu.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť druh servisu so záručného na platený pozáručný ak odbornou inšpekciou veci pri započatí prác s vykonaním Diela technikom bola zistená vada, ktorá nie je zlučiteľná so záručnými podmienkami výrobcu.
 3. Spoločnosť započne činnosti súvisiace s vykonaním Diela do 24 hodín v pracovných dňoch v prípade záručného servisu, ihneď po potvrdení cenovej ponuky v prípade pozáručného servisu zo strany zákazníka a po dodaní potrebných dokladov, v prípade ak si ich Spoločnosť od zákazníka k vykonaniu diela vyžaduje. V prípade, ak zákazník požaduje vykonanie Diela – servis mimo servisného strediska – sídla Spoločnosti Spoločnosť započne činnosti súvisiace s vykonaním Diela v prípade záručného servisu podľa podmienok výrobcu pre danú vec, v prípade pozáručného servisu do 24 hodín po potvrdení cenovej ponuky zákazníkom, ktorá zahŕňa cenu dopravy ako aj diagnostiky veci. Spoločnosť môže odmietnuť vykonanie diela mimo servisného strediska.
 4. Spoločnosť sa zaväzuje vykonať Dielo v čase dohodnutom v zmluve alebo v cenovej ponuke a ak nebol čas vykonania Diela osobitne dohodnutý, potom v primeranej lehote vzhľadom na predmet zmluvy. Dodacia lehota je spravidla 10 pracovných dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od zákazníka, v niektorých prípadoch, najmä pri zložitých úkonoch a servise vyžadujúcom viacero úkonov, je dodacia lehota 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od zákazníka.
 5. V prípade, ak je cena vykonania Diela vyššia ako bolo dohodnuté v cenovej ponuke, Spoločnosť na to vopred upozorní zákazníka.
 6. V prípade zamietnutia cenovej ponuky na Platený servis pre vec v záručnej lehote ktorá má vadu nezlučiteľnú so záručnými podmienkami výrobcu alebo vady na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu má právo Spoločnosť na úhradu nákladov spojené s administratívou a odborným posúdením vady veci a úhradu nákladov za dopravu, ktorú hradila Spoločnosť.
 7. Dohodnutý čas vykonania Diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohla Spoločnosť Dielo vykonávať z dôvodu prekážok na strane zákazníka, najmä ak zákazník nevytvoril podmienky na riadne vykonanie Diela alebo neposkytol potrebnú súčinnosť v súlade so zmluvou a týmito VOP.
 8. Dohodnutý čas vykonania Diela sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohla Spoločnosť Dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Spoločnosť môže predísť alebo ich prekonať.
 9. Spoločnosť je oprávnená vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom.
 1. Vykonaním Diela sa rozumie jeho riadne ukončenie a odovzdanie zákazníkovi. O riadnom ukončení Diela Spoločnosť písomne upovedomí zákazníka a oznámi mu lehotu, v ktorej je zákazník povinný Dielo prevziať. Za písomné upovedomenie Spoločnosti o ukončení Diela zo strany Spoločnosti sa považuje aj emailová forma komunikácie Zmluvných strán.
 2. Spoločnosť je povinná Dielo odovzdať a zákazník je povinný Dielo prevziať v mieste dohodnutom v Zmluve, pričom za potvrdenie prevzatia Diela sa považuje email s názvom “Uzavretie servisného prípadu“, ktorý Spoločnosť odošle na dohodnutú emailovú adresu zákazníka, upovedomujúci o dokončení servisného prípadu. Email obsahuje číslo prípadu, rozpis vykonaných služieb a dodaného materiálu a dátum vykonania Diela – opravy. Za písomné potvrdenie prevzatia Diela sa považuje aj emailová forma komunikácie Zmluvných strán.
 3. Zákazník prehlasuje, že dielo neprevzal len v prípade, ak vznesie námietku po obdržaní emailu o ukončení servisného prípadu, ktorú zašle na kontaktnú emailovú adresu Spoločnosti do 24 hodín.
 4. Dielo sa považuje za vykonané v prípade jeho odovzdania Spoločnosťou zákazníkovi v mieste dohodnutom v zmluve, odovzdanie povereným pracovníkom Spoločnosti (pri použití vlastnej dopravy Spoločnosťou) na dohodnuté miesto alebo odovzdanie Diela prvému tuzemskému dopravcovi. Odklad prevzatia Diela nemá potom vplyv na splnenie termínu vykonania Diela.
 5. Dielo sa považuje za vykonané aj v prípade, ak zákazník aj napriek výzve Spoločnosti ani po uplynutí dodatočnej lehoty neposkytol potrebnú súčinnosť pre dokončenie Diela, a to momentom, kedy Spoločnosť zabezpečila na Diele vykonanie všetkých úkonov, ktoré mali byť vykonané, resp. zabezpečila všetky tie úkony smerujúce k vykonaniu Diela, ktoré sa vzhľadom na nedostatočnú súčinnosť zákazníka, mohli vykonať. Spoločnosť je v takomto prípade oprávnená jednostranne podpísať Odovzdávajúci servisný prípad, čím sa považuje Dielo za prevzaté zákazníkom, pričom platí, že Dielo bolo odovzdané bez akýchkoľvek vád.
 6. Zákazník je povinný pri prevzatí Diela od Spoločnosti toto riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady Diela najneskôr v lehote určenej Reklamačným poriadkom Spoločnosti. V prípade, ak zákazník túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád Diela zanikajú.
 7. Ak má Spoločnosť dôvod domnievať sa, že zákazník nie je schopný plniť svoje záväzky voči Spoločnosti, Spoločnosť je oprávnená zrušiť poskytnutie služby a vykonanie Diela a odstúpiť od zmluvy. V prípade zrušenia poskytnutia služby a z toho dôvodu odstúpenia od zmluvy, zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti všetky vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli Spoločnosti pred obdržaním oznámenia o zrušení poskytnutia služby a odstúpení od Zmluvy, súvisiace so zmluvou ako aj ušlý zisk Spoločnosti.
 8. Ak zmluva neustanovuje niečo iné, je miestom dodania a platobným miestom sídlo Spoločnosti. Pokiaľ zákazník požaduje iné miesto plnenia, je týmto sídlo alebo adresa trvalého pobytu zákazníka uvedená na Objednávke. Náklady spojené s dodaním do iného miesta plnenia, ako je sídlo Spoločnosti, znáša zákazník.
 9. Ak požiada zákazník o dopravu Diela, Spoločnosť podľa charakteru Diela a údajov na Objednávke zvolí adekvátny spôsob dopravy (poštovú prepravu, prepravnú službu alebo vlastnú dopravu Spoločnosti).
 10. Ak je Dielo prepravované podľa prepravných pokynov zákazníka, prechádza na zákazníka riziko straty, poškodenia a zničenia okamihom odovzdania Diela poštovej preprave alebo prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia zákazníkovi.
 11. Ak neprevezme zákazník predmet plnenia z vlastnej viny znáša zákazník náklady spojené s opakovaným dodaním Diela v plnej výške.
 12. Ak neprevezme zákazník predmet plnenia ani do 30 dní od písomnej výzvy Spoločnosti o ukončení opravy tak Spoločnosť má právo na úhradu nákladov za uskladnenie veci vo výške 1,00.- EUR za každý začatý deň.
 13. Ak neprevezme zákazník predmet plnenia ani do 6 mesiacov od písomnej výzvy o ukončení opravy, tak Spoločnosť uvedenú vec postúpi na bezodplatnú ekologickú likvidáciu.

VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Spoločnosť je oprávnená zhotoviť Dielo sama alebo čo i len čiastočne prostredníctvom subdodávateľa Spoločnosti, pričom vo výbere subdodávateľa Spoločnosť nie je nijako obmedzená.
 2. V prípade, ak má zákazník špeciálne požiadavky, Spoločnosť ho upozorní na prípadnú nevhodnosť jeho pokynov alebo požiadaviek. O spôsobe vykonania Diela rozhodne Spoločnosť. V prípade, ak zákazník trvá na nesprávnom pokyne, má Spoločnosť právo vykonanie Diela odmietnuť a odstúpiť od zmluvy.
 3. Zákazník je povinný na svoje náklady poskytnúť Spoločnosti akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby Spoločnosť mohla splniť svoj záväzok zhotoviť Dielo riadne a včas, a to najmä poskytovať jej potrebné podklady, dokumenty, vysvetlenia a informácie.
 4. Zákazník je povinný pravdivo a úplne oboznámiť Spoločnosť s vlastnosťami veci odovzdanej do servisu, tzn. presne popísať poruchu veci a uviesť dôvod vzniku vady, ak mu je známy.
 5. Zákazník má právo informovať sa o priebežnom stave zhotovenia Diela.
 6. V prípade, ak Spoločnosť pri zhotovovaní Diela zistí skryté prekážky týkajúce sa zhotovenia Diela, ktoré nespôsobila, je povinná o týchto skrytých prekážkach písomne upovedomiť zákazníka, je oprávnená požadovať, aby ich zákazník odstránil a je oprávnená pozastaviť zhotovovanie Diela až do odstránenia skrytých prekážok zákazníkom alebo iným spôsobom, nie však Spoločnosťou. Za písomné upovedomenie Spoločnosti o prekážkach týkajúcich sa zhotovenia Diela zo strany Spoločnosti sa považuje aj emailová forma komunikácie Zmluvných strán. V prípade, ak pozastavenie zhotovovania Diela podľa prvej vety tohto odseku a článku VOP bude dlhšie ako 30 dní, je Spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť s tým, že má právo na zaplatenie pomernej časti Ceny zodpovedajúcej stupňu rozpracovania Diela do odstúpenia od zmluvy.

VIII SPÔSOB ZHOTOVENIA DIELA

 1. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Spoločnosť. Prechod nebezpečenstva škody na Diele prechádza zo Spoločnosti na zákazníka dňom prevzatia Diela zákazníkom. V prípade, ak je zákazník v omeškaním s prevzatím Diela, prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na zákazníka dňom, kedy bol zákazník povinný Dielo prevziať.
 2. V prípade vykonania Diela – výkonu opravy veci sa chybný tovar alebo diely tovaru odovzdávajú zákazníkovi na základe jeho žiadosti. V prípade, ak zákazník o ich vrátenie nepožiada budú tieto na náklady Spoločnosti ekologicky zlikvidované.

IX CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zákazník je povinný zaplatiť Spoločnosti Cenu vo výške dohodnutej v zmluve.
 2. Spoločnosť zašle faktúru podpísanú poverenou osobou konajúcou v mene Spoločnosti spolu s odtlačkom pečiatky Spoločnosti zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v zmluve. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Spoločnosť primárne zasiela faktúry elektronicky.
 3. Spoločnosť vystaví faktúru po vykonaní Diela a po jeho prevzatí v čase podľa článku VI týchto VOP alebo podľa dohody so zákazníkom.
 4. Spoločnosť je oprávnená na účely vykonania Diela požadovať preddavok na úhradu Ceny. Zákazník zaplatí preddavok na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou na bankový účet Spoločnosti uvedený vo faktúre.
 5. V prípade, ak Dielo pozostáva z viacerých plnení, je Spoločnosť oprávnená vystaviť faktúru za každé jednotlivé uskutočnené čiastkové plnenie Diela.
 6. Vystavená faktúra je splatná v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.
 7. Akékoľvek námietky proti faktúre vznesené zákazníkom, neoprávňujú zákazníka k odmietnutiu platby, jej zníženiu alebo oneskoreniu jej zaplatenia.
 8. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, zákazník vykoná platbu v hotovosti alebo bezhotovostným platobným prevodom. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude úhrada pripísaná na účet Spoločnosti alebo preukázateľne odovzdaná Spoločnosti v hotovosti.
 9. Zákazník plní všetky svoje peňažné záväzky na svoje nebezpečenstvo a náklady, najmä je sám povinný platiť všetky bankové a poštové poplatky tak, aby na účet Spoločnosti bola pripísaná platba v plnej výške.
 10. Platby došlé od zákazníka sa započítavajú prednostne na úhradu zmluvných pokút a zákonných úrokov z omeškania, a až následne na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany zákazníka. Ak má zákazník voči Spoločnosti niekoľko peňažných záväzkov, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany zákazníka.
 11. Zákazník nie je oprávnený žiadnu svoju pohľadávku voči Spoločnosti postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu. Zákazník nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Spoločnosti.
 12. Zákazník nie je oprávnený zadržiavať Spoločnosti platby dohodnutej Ceny z dôvodu, že prebieha reklamácia zákazníkom dodaných služieb, alebo z dôvodu existencie nárokov z vád alebo nárokov na náhradu škody.

X OMEŠKANIE A SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

 1. Ak zákazník neodsúhlasí navýšenie ceny zhotovenia Diela Spoločnosti v čase podľa článku VI bod 4. týchto VOP, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť dohodnutý čas vykonania Diela, nezačať s vykonávaním Diela alebo dočasne prerušiť vykonávanie Diela a to až do času, kým zákazník aktualizovanú cenovú ponuku neodsúhlasí.
 2. V prípade, ak je zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek dlžnej sumy po dohodnutej lehote splatnosti, je Spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania. Zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním zákazníka týmto nie je dotknutá.
 3. Spoločnosť je v omeškaní, ak Dielo dohodnuté v zmluve nevykonala riadne a včas, pokiaľ jej v tom nebránila prekážka v zmysle článku VI. bod 7. a 8. týchto VOP, o trvanie ktorej sa predlžuje čas vykonania Diela.
 4. V prípade omeškania zákazníka s prevzatím Diela je Spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej Ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zákazníkom týmto nie je dotknutá.
 5. Spoločnosť a zákazník sú pre prípad omeškania druhej Zmluvnej strany oprávnení odstúpiť od zmluvy len v prípadoch uvedených v zmluve, v týchto VOP alebo v prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
 6. Každá zo Zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a jej súčastí, vrátane týchto VOP, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. Zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk.
 8. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
 9. Nakoľko nie je odôvodnené predpokladať, že by zákazníkovi porušením povinností zo strany Spoločnosti mohla vzniknúť škoda väčšia, ako je Cena, ktorú zákazník do času vzniku škody Spoločnosti už uhradil, platí, že Spoločnosť je povinná nahradiť zákazníkovi škodu vzniknutú zavineným porušením povinností z jeho strany maximálne do výšky Ceny, ktorú zákazník do času vzniku škody Spoločnosti už uhradil.
 10. Zákazník zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú na majetku Spoločnosti v dôsledku porušenia jeho povinností v jej plnej výške. Škodu je zákazník povinný nahradiť Spoločnosti bezodkladne po tom, čo ho k splneniu tejto povinnosti Spoločnosť písomne vyzvala.
 11. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát zákazníka, prípadná rekonštrukcia stratených, alebo znehodnotených dát sa vykoná na účet zákazníka. Akékoľvek nároky na náhradu škody je zákazník oprávnený u Spoločnosti relevantne uplatniť len vtedy, pokiaľ po vzniku škodovej udalosti urobil všetky kroky smerujúce k minimalizácii výšky škody a pokiaľ o vzniku škodovej udalosti Spoločnosť bezodkladne vyrozumel a poskytol jej všetky vyžiadané dokumenty vzťahujúce sa k vzniku škodovej udalosti.

XI ZODPOVEDNOŠŤ ZA VADY

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za vady a postup reklamácie vád zákazníkom u Spoločnosti sa bude spravovať zmluvou a reklamačným poriadkom Spoločnosti.

XII UKONČENIE ZMLUVY

 1. Zmluva zaniká dňom splnenia záväzkov v nej uvedených a uplynutím času v nej uvedenom.
 2. Zmluva predčasne zaniká dohodou Zmluvných strán.
 3. Zákazník je oprávnený predčasne ukončiť zmluvu písomným odstúpením od nej doručeným Spoločnosti výlučne v prípade, ak tak stanovuje výslovne zmluva alebo tieto VOP.
 4. Spoločnosť je oprávnená predčasne ukončiť zmluvu písomným odstúpením od nej doručeným zákazníkovi výlučne v nasledovných prípadoch:
  1. odstúpením podľa článku VI. bod 16 týchto VOP,
  2. odstúpením podľa článku VII. bod 6 týchto VOP,
  3. ak je zákazník v omeškaní s platením Ceny o viac ako 30 kalendárnych dní,
  4. ak zákazník neposkytne Spoločnosti potrebnú súčinnosť alebo ak zákazník poruší akúkoľvek povinnosť podľa zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote nie kratšej ako 30 kalendárnych dní od doručenia písomného upozornenia Spoločnosti zákazníkovi na porušenie,
  5. v akomkoľvek inom prípade, ak tak stanovuje výslovne zmluva alebo tieto VOP.
 5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárok na náhradu škody, dohoda o voľbe práva, dohoda o voľbe Obchodného zákonníka a ustanovenie VOP o dôvernosti informácií. V prípade odstúpenia od zmluvy má Spoločnosť vždy právo na zaplatenie pomernej časti Ceny zodpovedajúcej stupňu rozpracovania Diela do odstúpenia od zmluvy.
 6. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme, doručené druhej Zmluvnej strane poštou a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý k odstúpeniu od zmluvy dochádza, inak je odstúpenie od zmluvy neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

XIII DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

 1. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je v zmluve uvedené inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie zmluvy a trvá 3 roky po jej ukončení. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie sprístupnia len tým zamestnancom, zástupcom alebo spolupracujúcim osobám, ktorí k nim musia mať prístup, pretože to vyžaduje plnenie zmluvy a ktorí sú povinní chrániť dôverné informácie pred ich neoprávneným použitím a musia byť viazaní či už zákonom alebo zmluvne mlčanlivosťou.
 2. Právo používať dôverné informácie majú Zmluvné strany iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Spoločnosti svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou podnikateľskú činnosť je povinný oznámiť Spoločnosti svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu. Bližšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov zákazníkov sú uvedené v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov, zverejnenom na webovej stránke Spoločnosti.
 4. Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo Zmluvných strán označené ako verejné a ktoré sa týkajú zmluvy jej plnenia (najmä informácie o právach a povinnostiach Zmluvných strán, ako i informácie o cenách) alebo ktoré sa týkajú niektorej zo Zmluvných strán (najmä obchodné tajomstvo, informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo informácie, pre nakladanie s ktorými je ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi zvláštny režim utajenia (predovšetkým telekomunikačné tajomstvo, štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, bankové tajomstvo). Ďalej sa považujú za dôverné aj informácie, ktoré sú ako dôverné výslovne označené niektorou zo Zmluvných strán.
 5. Za dôverné informácie sa v žiadnom prípade nepovažujú:
  1. informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo protiprávne,
  2. informácie získané na základe postupu nezávislého na zmluve alebo druhej Zmluvnej strane, pokiaľ je Zmluvná strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť doložiť,
  3. informácie poskytnuté Treťou osobou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany,
  4. informácie nezávisle vyvinuté druhou Zmluvnou stranou.
 6. Ustanovenie tohto článku VOP nebráni žiadnej zo Zmluvných strán v zverejnení podmienok alebo cien stanovených podľa tejto Zmluvy v právnych sporoch, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

XIV DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

 1. Písomnosti ohľadom zmluvy medzi Spoločnosťou a zákazníkom sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (email) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia.
 2. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti Zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou Zmluvnou stranou na preberanie písomností.
 3. Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.
 4. Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
 5. Písomnosti doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 6. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo trvalého pobytu Zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla alebo trvalého pobytu, prípadne inú novú adresu na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu, v takom prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa iba v prípade, ak bola riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 7. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné doručovať ju aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa článku XIV. bod 6. týchto VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.
 8. V otázkach neupravených týmito VOP sa doručovanie spravuje ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, a to aj v otázke náhradného doručovania písomností.

XV ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY, PRÍLOHY

 1. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy sú prípustné iba vo forme Dodatkov.
 2. Prílohy k zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

XVI PREDCHÁDZAJÚCE DOJEDNANIA

 1. Zmluva v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek prípadne existujúce predchádzajúce dojednania medzi Zmluvnými stranami, či už ústne, písomné alebo konkludentné, týkajúce sa alebo súvisiace s Dielom.

XVII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 15.4.2022.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP bez výslovnej vôle oboch Zmluvných strán stane neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú povinné také ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením tak, aby zostal zachovaný hospodársky a právny účel, ktorý bude zodpovedať čo najviac účelu sledovanému uzatvorením zmluvy.
 3. Zákazník je počas trvania zmluvy povinný oznamovať bezodkladne Spoločnosti zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, trvalého pobytu, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v zmluve. Zákazník je povinný oznámiť Spoločnosti skutočnosť, že bolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné/exekučné konanie na jeho majetok a tiež, že zákazník rozhodol o svojom zrušení a vstupe do likvidácie. Oznamovaciu povinnosť podľa predchádzajúcej vety je zákazník povinný si splniť voči Spoločnosti do 15 dní, odo dňa kedy niektorá z uvedených skutočností nastala, a to formou písomného oznámenia doručeného v uvedenej 15-dňovej lehote.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP, alebo ich nahradiť novým znením. Spoločnosť oboznámi zákazníka so zmenou VOP pri uzatvorení ďalšej zmluvy. Odo dňa oboznámenia zákazníka s novými VOP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň oboznámenia zákazníka s nimi.
 5. Zmena VOP sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany Spoločnosti. Zmena VOP neoprávňuje zákazníka, aby po nadobudnutí účinnosti nového znenia VOP z toho dôvodu neplnil riadne a včas svoje záväzky, ktoré boli zmluvou dohodnuté, ako aj záväzky, ktoré pre neho vyplývajú z nového znenia VOP.
 6. Zákazník je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu požiadať o poskytnutie nového znenia týchto VOP v listinnej alebo elektronickej forme spolu s uvedením dňa ich platnosti a účinnosti.

XVIII VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TRETÍCH STRÁN

 1. Služby/technológie, ktoré Spoločnosť dodáva ako subdodávateľ, sa riadia podľa všeobecných podmienok výrobcov:

ICZ_SK_vseobecne_zmluvne_podmienky.pdf (forpsi.sk)

Všeobecné obchodné podmienky | Active24

 XIX VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ CEZ ESHOP

 1. Spoločnosť realizuje predaj tovaru cez eshop pcsk.sk, ktorý sa riadi podľa VOP uvedených na odkaze: eSOLUTIONS – Obchodné podmienky (pcsk.sk) 
 2. Spoločnosť realizuje predaj tovaru cez eshop surface-shop.sk, ktorý sa riadi podľa VOP uvedených na odkaze: Obchodné podmienky – Surface – Shop

V Košiciach, dňa 15.4.2022

eSOLUTIONS s.r.o.

Ing. Ladislav Kucko – konateľ